RSS
A A A
SmodBIP

Wewnątrzszkolne ocenianie

Aby pobrać dokument w formacie *.pdf kliknij link: Ocenianie wewnątrzszkolne

Jeżeli po kliknieciu na link dokument się nie otwiera, może to oznaczać, że nie posiadasz odpowiedniego oprogramowania. W celu pobrania darmowego oprogramowania kliknij link - Adobe Reader

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

PUBLICZNE GIMNAZJUM w WALCACH


Dokument Ocenianie wewnątrzszkolne został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz Statutu Publicznego Gimnazjum w Walcach

§ 1

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
3. Szczegółowe cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy.
4. Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do oceniania religii (etyki).
5. Sposoby i formy oceniania uczniów na przedmiotach ujętych w szkolnym planie nauczania oraz szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określają Przedmiotowe systemy oceniania.

§ 2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie,
- pomoc uczniowi w jego samodzielnym rozwoju,
- motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia zgodnie z zasadami przyjętymi przez szkołę,
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 3

1. Elementami oceniania wewnątrzszkolnego są:
- wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
- ustalenie kryteriów ocen zachowania;
- bieżące i śródroczne klasyfikowanie z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania;
- ustalenie warunków i form uzyskania wyższych niż przewidziane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
- ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 4

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
- sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej;
- warunkach i trybie przystąpienia do projektu edukacyjnego.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Nauczyciele potwierdzają powyższe poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym i podpisem rodziców (prawnych opiekunów).

§ 5

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne ucznia do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
5. W przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie, o którym mowa w punkcie 6, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”.
9. Dla uczniów, których rodzice złożyli deklaracje o nauczaniu języka mniejszości narodowej – niemieckiego, oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalone są według skali przyjętej w systemie oceniania dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych i mają wpływ na promowanie i ukończenie szkoły.
10. Uczniowie, których rodzice nie złożyli deklaracji o nauczaniu języka mniejszości narodowej – niemieckiego, oceniani są według skali przyjętej w systemie oceniania dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ocena ma wpływ na promowanie do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły.
11. Udział w religii zostaje odnotowany w arkuszach ocen i na świadectwie. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalane są według skali przyjętej w wewnątrzszkolny ocenianiu dla obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena nie wpływa na promowanie i ukończenie szkoły.
12. Udział w zajęciach “Wychowanie do życia w rodzinie” nie wpływa na promowanie i ukończenie szkoły.

§ 6

1. W roku szkolnym przeprowadza się klasyfikację śródroczną – w trzecim tygodniu stycznia i klasyfikację roczną - w ostatnim tygodniu nauki szkolnej.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnych programów edukacyjnych opracowanych dla niego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
6. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica lub listem poleconym, w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
Przewidywane oceny należy wpisać do dziennika ołówkiem w rubryce przeznaczonej na wpisanie rocznej oceny klasyfikacyjnej.
7. Przewidywane oceny nie muszą być ostatecznymi ocenami rocznymi.
Zależą one od postępów ucznia w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
8. Dopuszcza się możliwości przystąpienia ucznia do egzaminu sprawdzającego z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz zasadach określonych w Ocenianiu wewnątrzszkolnym.
9. Oceny zatwierdzone na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej mogą być zmienione tylko w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzającego.


§ 7

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 8

1. Oceny bieżące, śródroczne klasyfikacyjne i roczne klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg następującej skali:
- stopień celujący - 6
- stopień bardzo dobry - 5
- stopień dobry - 4
- stopień dostateczny - 3
- stopień dopuszczający - 2
- stopień niedostateczny - 1
2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stosowania rozszerzonej skali ocen poprzez stosowanie „+” i „ –”
3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne muszą być wyrażone w pełnym brzmieniu.
4. Nauczyciele mogą stosować ocenę punktową zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, którą przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej muszą przełożyć na oceny w skali z punktu 1.
5. Opracowany przez nauczycieli przedmiotu lub Komisję przedmiotową
Przedmiotowy system oceniania musi być zaopiniowany przez Samorząd
Uczniowski, Radę Rodziców i ostatecznie zatwierdzony przez dyrektora
szkoły.
6. Przedmiotowy System Oceniania jest obowiązujący dla wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu w gimnazjum.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 9

Ustala się następujące wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:
1. Wymagania na stopień dopuszczający ( 2 ):
- uczeń opanował treści konieczne w uczeniu się danego przedmiotu przewidziane w podstawie programowej;
- ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić;
- przejawia gotowość przyswajania nowych wiadomości.
2. Wymagania na stopień dostateczny ( 3 ):
- uczeń opanował treści konieczne i podstawowe;
- rozumie treści określone programem nauczania;
- rozwiązuje typowe problemy z minimalną pomocą nauczyciela;
- próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowiska;
- analizuje podstawowe zależności;
- wykazuje aktywność czasie lekcji.
3. Wymagania na stopień dobry ( 4):
- uczeń opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające;
- umie samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym;
- stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu;
- korzysta z różnych źródeł informacji;
- bierze aktywny udział w zajęciach.
4. Wymagania na stopień bardzo dobry ( 5) :
- uczeń w wysokim stopniu opanował treści programowe;
- potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty oraz zjawiska;
- umie bronić swoich poglądów;
- rozwiązuje złożone i trudne problemy;
- wnosi twórczy wkład z realizowane zagadnienia.
5. Wymagania na ocenę celującą ( 6 ):
- uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe rozszerzając swą wiedzę o wiadomości wykraczające poza materiał przewidziany dla danej klasy;
- umie formułować oryginalne, przemyślane wnioski, hierarchizować i selekcjonować zdobytą wiedzę;
- z powodzeniem bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
- prowadzi własne prace badawcze pod kierunkiem nauczyciela.

§ 10

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione prace pisemne, kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustaloną ocenę powinien uzasadnić.

§ 11

1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami w Przedmiotowych systemach oceniania, powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność;
2. Formy kontroli i oceniania osiągnięć uczniów:
a). odpowiedzi ustne – odpowiedzi na zadane pytania wynikające ze specyfiki przedmiotu,
b). prace pisemne w klasie
- kartkówka – czas trwania 10 – 20 minut, bez zapowiedzi, obejmuje zagadnienia z trzech ostatnich lekcji;
- sprawdzian – czas trwania 45 minut, zapowiedziany na tydzień wcześniej, potwierdzony wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniowo – utrwalającą, obejmuje szerszy zakres materiału;
- dyktando - czas trwania 20 – 45 minut, zapowiedziane na trzy dni wcześniej, pisane z pamięci lub ze słuchu i poprzedzone ćwiczeniami utrwalającymi zasady pisowni;
- testy różnego typu – czas trwania do 2 godzin lekcyjnych, zapowiedziane 7 dni wcześniej (otwarte, zamknięte, problemowe, standaryzowane) według specyfiki przedmiotu;
c). prace domowe : ćwiczenia, notatki, wypracowania, referaty, własna twórczość (utwory literackie, prace plastyczne), inne prace wynikające ze specyfiki przedmiotu;
d). aktywność na lekcji:
- indywidualna pomysłowość w samodzielnym rozwiązywaniu
problemów;
- grupowa – organizacja pracy zespołu w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy;
- odgrywanie ról (drama).

§ 12

1. Nauczyciel w ciągu jednego okresu powinien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowania danego przedmiotu pomnożona przez dwa;
2. W ciągu jednego tygodnia uczeń może mieć nie więcej niż trzy prace klasowe (sprawdziany), a w ciągu jednego dnia nie więcej niż 1.
3. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać ich z całą klasą, powinien to uczynić w terminie do tygodnia po przyjściu do szkoły.
4. Uczeń ma możliwość poprawy prac klasowych napisanych na ocenę niedostateczną, w terminie do tygodnia od sprawdzenia i rozdania prac.
Uczeń pisze ją tylko raz, a otrzymana ocena jest ostateczna.
5. Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej
6. W ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa (sprawdzian, test, dyktando) i dowolna ilość kartkówek.
7. Praca klasowa (sprawdzian) musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisany w odpowiedniej rubryce w dzienniku lekcyjnym.
8. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniowi zakres pracy klasowej i sprawdzianu oraz ustalić formę sprawdzenia.

9. Praca klasowa, sprawdzian, test podsumowujące wiadomości i umiejętności z działu (półrocza) muszą być poprzedzone lekcją utrwalającą materiał.
10. Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu pracy klasowej (sprawdzianu), jeżeli uczniowie celowo dezorganizują proces oceny osiągnięć poprzez celową absencję, ucieczki z lekcji, itp.
11. Uczeń powinien zwrócić prace klasowe (sprawdziany) w terminie określonym w Przedmiotowym systemie oceniania.
12. Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, testy, kartkówki do końca danego roku szkolnego.
13. Każdy nauczyciel określa zasady, według których dopuszcza się możliwość nieprzygotowania ucznia do lekcji. Jako zasadę przyjmuje się, że uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, wyjątkiem może być dłuższa choroba poświadczona przez rodzica lub lekarza, albo zdarzenie losowe uniemożliwiające przygotowanie się do lekcji. Nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów o zasadach zgłaszania nieprzygotowania, o liczbie dopuszczalnych nieprzygotowań oraz o tym, jak nieprzygotowanie będzie wpływać na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną.
14. Nieobecności ucznia na 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania i nie poddanie się co najmniej połowie ustalonych przez nauczyciela obowiązkowych form oceniania, stanowią podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.

§ 13

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
- postępowanie zgodnie z dobrem społecznym,
- dbałość o honor i tradycje szkoły,
- dbałość o piękno mowy ojczystej,
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
- godne i kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią,
- okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:
1. wzorowe
2. bardzo dobre
3. dobre
4. poprawne
5. nieodpowiednie
6. naganne
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1). Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
2). Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:
1). własne obserwacje,
2). samoocenę ucznia,
3). opinię klasy,
4). informacje o zachowaniu ucznia zamieszczone w zgromadzonej dokumentacji (zeszyt uwag a także ewentualna opinia o zachowaniu się ucznia z PPP),
5). opinie nauczycieli uczących,
6). opinie nauczycieli nieuczących w danej klasie (jeśli zgłaszają zastrzeżenia),
7). konsultacje z pedagogiem szkolnym (jeśli zgłasza zastrzeżenia),
8). uwagi innych pracowników szkoły (jeżeli zgłaszali zastrzeżenia).
5. Na prośbę ucznia i rodzica nauczyciel wystawiający ocenę musi ją umotywować.
6. Szczegółowe kryteria ustalenia oceny zachowania określa Punktowy
system oceny zachowania.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
7. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż miesiąc, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
8. Przewidywana ocena nie musi być ostateczną oceną roczną. Zależy to od spełniania kryteriów oceny zachowania przez ucznia, w okresie po poinformowaniu ucznia o przewidywanej dla niego ocenie.
9. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 14

Szczegółowe kryteria oceny zachowania są następujące:
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji zadań, a także wykazał się umiejętnością dokonywania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków,
- wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,
- jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przestawia tylko prace wykonane samodzielnie,
- w klasowym zeszycie obserwacji w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu,
- na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią,
- nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,
- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury szkolne i klasowe,
- systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
- nigdy się nie spóźnia na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,
- szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,
- nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- wziął udział projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu, a jego współpraca z członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością,
- przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce,
- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,
- systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze nie ma więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny,
- jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie obserwacji nie ma więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie i są to uwagi nie powtarzające się,
- jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,
- bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o prządek otoczenia,
- nie ulega nałogom.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania,
- przestrzega regulaminu i pracuje w miarę swoich możliwości,
- wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
- systematycznie uczęszcza na zajęcia, w okresie edukacyjnym nie ma więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 5 spóźnień,
- nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi,
- zachowuje się kulturalnie, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,
- szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia,
- nie ulega nałogom.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu,
- nie pracuje na miarę swoich możliwości,
- znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,
- uczestniczy w kłótniach i konfliktach,
- w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał
naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,
- nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w okresie edukacyjnym opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 15godzin i spóźnił się nie więcej niż 9 razy,
- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi innych pracowników szkoły.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- wziął udział projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,
- wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego,
- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego,
przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub
oddala się od grupy,
- ulega nałogom,
- wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,
- w okresie edukacyjnym opuścił nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia,
- wielokrotnie i świadomie łamie normy zachowania,
- nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy i szkoły.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego
- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
- znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
- rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,
- wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w okresie edukacyjnym opuścił bez
usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin,
- działa w nieformalnych grupach,
- pozostaje pod dozorem kuratora lub policji,
- nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.
7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 15

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków przez:
• indywidualna pracę z uczniem,
• zajęcia dodatkowe,
• pomoc koleżeńską.

§ 16
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidzianych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), jeżeli uczeń spełnia następujące warunki:
1). Ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach edukacyjnych, w szczególności na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny.
2). Wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione.
3). Był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności.
4). Brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wniosku o ocenę najwyższa).
5). Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest co najmniej dobra.
6). Prowadzi zeszyt przedmiotowy, uzupełnia notatki, systematycznie odrabia zadania domowe.
7)/ W semestrze zgromadził nie więcej niż 2 nieprzygotowania do lekcji i nie więcej niż 2 braki zadań domowych.

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
3. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
4. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń chce się ubiegać.
5. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu zaliczeniowego z materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
6. Podczas sprawdzianu zaliczeniowego obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
7. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego, plastyki i muzyki, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną ocenę wyniku egzaminu potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu.
9. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:
1). Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzających egzamin,
2). Termin egzaminu,
3). Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4). Zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu przeprowadzanego ustnie,
5). Wynik egzaminu,
6). Uzyskaną ocenę.
Protokół przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego nie może być niższa od przewidywanej.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż trzy dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej oceny zachowania.
12. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
13. Ocena zachowania może być podwyższona w przypadku:
1). Zaistnienia nowych okoliczności, np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracach społecznych na rzecz szkoły, środowiska, itp.
2). Pozytywnej opinii samorządu klasowego,
3). Pochwały dyrektora szkoły,
4). Spełnienie następujących warunków, w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, przy czym uczeń musi wykazać się aktywnością w przedsięwzięciach podejmowanych dla podwyższenia oceny:
• Na ocenę wzorową – 100% frekwencja, przestrzeganie Statutu gimnazjum, sukces odniesiony w konkursie międzyszkolnym lub olimpiadzie przedmiotowej,
• Na ocenę bardzo dobrą – 100% frekwencja, przestrzeganie Statutu gimnazjum, sukcesy naukowe i sportowe rangi rejonowej, pomoc kolegom z trudnościami w uczeniu się (we współpracy z pedagogiem),
• Na ocenę dobrą - 100% frekwencja, przestrzeganie Statutu gimnazjum, wykonanie prac na rzecz szkoły w uzgodnieniu w wychowawcą (np. opieka nad wybraną gablotą szkolną, gazetką, przygotowanie pomocy dydaktycznych, teczki tematycznej, albumu itp.), przygotowanie na zadany temat przez wychowawcę prelekcji i wygłoszenie jej w swojej klasie,
• Na ocenę poprawną - 100% frekwencja, przestrzeganie Statutu gimnazjum, praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego klasy wyznaczonej przez wychowawcę, aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych (rozstawianie krzeseł, rozwijanie wykładziny, wykonanie dekoracji, sprzątanie po uroczystościach),
• Na ocenę nieodpowiednią - 100% frekwencja, przestrzeganie Statutu gimnazjum, aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
14. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
15. Postępowanie przeprowadza wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i sporządza z tego postępowania protokół zawierający:
1). Imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,
2). Termin postępowania,
3). Informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska itp.,
4). Wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,
5). Uzyskaną ocenę.

§ 17

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną do dyrektora przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, natomiast z plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły jako przewodniczący,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
- nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
10. Na egzaminie klasyfikacyjnym mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, za wyjątkiem punktu 7.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez dyrektora szkoły.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się „niesklasyfikowany”.

§ 18

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w formie pisemnego wniosku złożonego w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
• w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
3. Termin egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności ucznia ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
• wychowawca klasy.
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
• wychowawca klasy;
• wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
• pedagog;
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
• przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Komisja wymieniona w punkcie 4 sporządza protokół zawierający:
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• skład komisji;
• termin sprawdzianu;
• zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach;
• wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę.
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• skład komisji;
• termin posiedzenia komisji;
• wynik głosowania;
• ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. W przypadku kiedy komisja nie potwierdzi zasadności wniosku, sporządza się protokół z uzasadnieniem odmowy i pisemnie udziela odpowiedzi rodzicom (prawnym opiekunom) zainteresowanego ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, zgłoszonych nie później niż 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, organizuje się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, na warunkach określonych w ust. 1 – 8.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 19

1. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych gimnazjum otrzymują z danych zajęć celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 20

1. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły – jako przewodniczący;
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w p. 4, egzaminujący, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może do niego przystąpić w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 21

1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do projektu edukacyjnego i egzaminu gimnazjalnego.
.
§ 22

1. W klasie 3 gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin gimnazjalny obejmujący:
- wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
- wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
- wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

2. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz kryteria oceniania i formy przeprowadzenia egzaminu.
3. Informator ogłasza się nie później niż 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

§ 23

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Egzamin gimnazjalny organizuje zespół powołany przez dyrektora szkoły.
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.
4. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjno – wychowawczych.

§ 24

1. W procesie ewaluacji oceniania wewnątrzszkolnego biorą udział:
- uczniowie – poprzez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych i zebraniach Samorządu Uczniowskiego oraz swobodnych rozmowach nauczycielami;
- rodzice w czasie zebrań ogólnoszkolnych i klasowych, poprzez ankiety, sondaże, dyskusje i indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrektorem szkoły;
- nauczyciele – podczas rad pedagogicznych, zebrań komisji wychowawczej, zespołów samokształceniowych, ankiet, sondaży i indywidualnych rozmów;
2. Po każdym skończonym roku szkolnym dokonuje się weryfikacji Oceniania wewnątrzszkolnego, wyciąga wnioski, które uwzględnia się w dalszej pracy.
3. Wszelkich zmian w Ocenianiu wewnątrzszkolnym dokonuje Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniowskiego i Rady rodziców.

§ 25

1. Ocenianie wewnątrzszkolne wchodzi w życie z dniem 21.10.2004 r.
2. Uczniowie są zapoznani z Ocenianiem wewnątrzszkolnym poprzez wychowawców.
3. Wszystkie sprawy, które nie zostały ujęte w Ocenianiu wewnątrzszkolnym, PSO dotyczące oceniania rozstrzyga Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
4. Sprawy sporne miedzy szkołą a uczniami, dotyczące oceniania, klasyfikowania, promowania rozpatruje organ prowadzący nadzór pedagogiczny nad szkołą.


Walce, dnia……………………………….
Protokół postępowania w przypadku odwołania się od ustalonej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Postępowanie przeprowadza się na podstawie …………………………………………………..
(właściwy paragraf i ustęp rozporządzenia)
Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

oraz ………………………………………………….. Oceniania wewnątrzszkolnego
(właściwy rozdział i punkt)
1.Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………………..
2.Klasa ………………………………………………………………………………………...
3.Skład komisji :
a)……………………………………………………………………………………………….
b)……………………………………………………………………………………………….
c)……………………………………………………………………………………………….
d)……………………………………………………………………………………………….
e)……………………………………………………………………………………………….
f)……………………………………………………………………………………………….
g)……………………………………………………………………………………………….
3.Termin przeprowadzenia postępowania …………………….……………………………….
4.Informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp. oraz zapis treści dyskusji :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5.Wynik postępowania wraz z uzasadnieniem :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
6.Uzyskana ocena : ……………………………………………………………………………..

7.Załączniki do protokołu :
a)………………………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………..
c)………………………………………………………………………………………………..
d)………………………………………………………………………………………………..

7.Podpisy członków komisji :

………………………………….

………………………………….

………………………………….

…………………………………..

………………………………….

…………………………………..

Walce, dnia …………………….

Protokół postępowania w przypadku wniosku o podwyższenie
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Postępowanie przeprowadza się na podstawie …………………………………………………..
( właściwy paragraf i ustęp rozporządzenia)
Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

oraz ………………………………………………….. Oceniania wewnątrzszkolnego
(właściwy rozdział i punkt)
1.Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………………..
2.Klasa ………………………………………………………………………………………...
3.Skład komisji :
a)……………………………………………………………………………………………….
b)……………………………………………………………………………………………….
3.Termin przeprowadzenia postępowania …………………….……………………………….
4.Informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp., :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5.Wynik postępowania wraz z uzasadnieniem :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
6.Uzyskana ocena : ……………………………………………………………………………...

7.Załączniki do protokołu :
a)………………………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………..
c)………………………………………………………………………………………………..
d)………………………………………………………………………………………………..

7.Podpisy członków komisji :

………………………………….

…………………………………..

Walce, dnia ……………………………

Protokół z egzaminu zaliczeniowego/sprawdzającego/klasyfikacyjnego/poprawkowego*
Egzamin przeprowadza się na podstawie ………………………………………………………..
( właściwy paragraf i ustęp rozporządzenia)
Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

oraz ………………………………………………….. Oceniania wewnątrzszkolnego
(właściwy rozdział i punkt Oceniania wew)
1.Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………………..
2.Klasa ………………………………………………………………………………………...
3.Przedmiot ……………………………………………………………………………………
4.Egzamin z zakresu materiału programowego klasy/semestru ………………………………
5.Skład komisji :
a)……………………………………………………………………………………………….
b)……………………………………………………………………………………………….
c)………………………………………………………………………………………………..
d)………………………………………………………………………………………………..
6.Termin egzaminu …………………………………………………………………………….
7.Pytania wylosowane przez ucznia na egzaminie pisemnym :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..8.Pytania wylosowane przez ucznia na egzaminie ustnym :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
9.Zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach ucznia :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
10.Wynik egzaminu : …………………………………………………………………………...
11.Uzyskana ocena : …………………………………………………………………………….
12.Załączniki do protokołu :
a)………………………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………..
c)………………………………………………………………………………………………..
d)………………………………………………………………………………………………..
13.Podpisy członków komisji :
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….


*niepotrzebne skreślić
Walce, dnia………………………

Pan/Pani/Państwo
………………………………………
………………………………………

Na podstawie § 10 ust. 9 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Oceniania wewnątrzszkolnego informuję, że dla
córki/syna ……………………………………. klasa …………………….. przewiduje się
następujące roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania :

Język polski ………………………………………………..
Język angielski ………………………………………………..
Język niemiecki ………………………………………………..
Historia ………………………………………………..
Wiedza o społeczeństwie ………………………………………………..
Matematyka ………………………………………………..
Fizyka z astronomią ………………………………………………..
Chemia ………………………………………………..
Biologia ………………………………………………..
Geografia ………………………………………………..
Informatyka ………………………………………………..
Wychowanie fizyczne ………………………………………………..
Plastyka ………………………………………………..
Muzyka …………………………………………………
Zajęcia artystyczne …………………………………………………
Zajęcia techniczne …………………………………………………
Edukacja dla bezpieczeństwa …………………………………………………
Religia …………………………………………………
Język niemiecki mn. narodowej …………………………………………………


…………………………………
Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości ( czytelny podpis wychowawcy)

……………………………………………………
(podpis rodziców lub prawnych opiekunówOpublikował: Mariusz Bonowicz
Publikacja dnia: 11.11.2012
Podpisał: Mariusz Bonowicz
Dokument z dnia: 27.10.2012
Dokument oglądany razy: 1 780