RSS
A A A
SmodBIP

Statut szkoły

Aby pobrać dokument w formacie *.pdf kliknij link: Statut Publicznego Gimnazjum w Walcach

Jeżeli po kliknieciu na link dokument się nie otwiera, może to oznaczać, że nie posiadasz odpowiedniego oprogramowania. W celu pobrania darmowego oprogramowania kliknij link - Adobe Reader

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WALCACH


ROZDZIAŁ I
Nazwa gimnazjum

§1

1. Gimnazjum nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum w Walcach.
2. Siedziba gimnazjum mieści się w Walcach przy ulicy Lipowej 2.
3. Ustalona nazwa jest używana przez gimnazjum w brzmieniu:
a) na pieczęci: ,,Publiczne Gimnazjum w Walcach”
b) na stemplu: „Publiczne Gimnazjum w Walcach
47-344 Walce, ul. Lipowa 2
tel. 77/4660 112 NIP1990101886"

ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określania o:
- Gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Walcach;
- Statucie – należy przez to rozumieć Statut gimnazjum;
- Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, organach Samorządu
Uczniowskiego – należy przez to rozumieć organy działające w gimnazjum;
- Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono jeden
z oddziałów w gimnazjum;
- Uczniach – należy przez to rozumieć wszystkie dzieci realizujące obowiązek
szkolny w gimnazjum lub za zgodą dyrektora poza gimnazjum;
- Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów) uczniów
i wychowanków;
- Organie prowadzącym gimnazjum – należy przez to rozumieć Radę Gminy Walce
- Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum – należy przez to
rozumieć Opolskiego Kuratora Oświaty;
- Poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną
poradnię specjalistyczną lub instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną
pomoc.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Opolski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ III
Inne informacje o gimnazjum

§ 3

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Walce.
2. W obwodzie gimnazjum znajdują się miejscowości określone w załączniku nr 1/41/99 Rady Gminy Walce z dnia 10 marca 1999 r.
3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.
4. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu może zostać skreślony z listy uczniów, jeżeli posiada co najmniej 15 godz. nieusprawiedliwionych lub dopuszcza się rażącego łamania regulaminów szkolnych.

ROZDZIAŁ IV
Cele i zadania gimnazjum

§ 4

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.
2. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez naukę języka mniejszości narodowej, poznanie historii i geografii kraju oraz udział w zajęciach i imprezach szkolnych i środowiskowych, mających na celu kultywowanie tradycji mniejszości niemieckiej. Naukę języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego - organizuje się na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.
3. Organizuje nauczanie indywidualne poza szkołą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i przewlekle chorymi.
4. Umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania poprzez dostosowywanie zakresu tempa uczenia do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, za zezwoleniem dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Organizuje zespoły korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.
6. Zapewnia uczniom pomoc materialną: bezpłatne zajęcia dodatkowe, zwolnienie z opłat na rzecz szkoły, bezpłatny udział w imprezach, udział w wycieczkach za niższą opłatą.
7. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
8. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia.
9. Udziela pomocy uczniom mającym problemy z przyswajaniem wiedzy i umiejętności.
10. W miarę potrzeb organizuje klasy integracyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
11. Zapewnia uczniom opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
12. Umożliwia aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym regionu.
13. Zapewnia pełną świadomość swojej przynależności narodowej, etnicznej i religijnej.
14. Stwarza okazje do pełnienia przez ucznia różnych ról w układach interpersonalnych.
15. Zapewnia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.
16. Umożliwia uczniom uczęszczanie na lekcje religii, etyki lub obu tych zajęć oraz na zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
17. Wspiera pracę pedagoga, psychologa badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracę z sądem rodzinnym, policją, ośrodkiem pomocy społecznej.
18. W zakresie działalności wychowawczej gimnazjum wspomaga rodzinę poprzez oddziaływania wychowawcze.
19. Zapewnia, w ramach posiadanych środków, warunki do realizacji projektów edukacyjnych zgodnie z Regulaminem realizowania projektów edukacyjnych.


ROZDZIAŁ V
Realizacja zadań szkoły

§ 5

Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez:

1. Realizację szkolnego zestawu programów nauczania na bazie podstaw programowych.
2. Organizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie w wymogami planu nauczania i z uwzględnieniem higieny pracy ucznia.
3. Organizowanie wycieczek przedmiotowych mających charakter interdyscyplinarny.
4. Realizowanie indywidualnych programów nauczania i indywidualnego nauczania dla uczniów.
5. Zapewnianie uczniom możliwości udziału w warsztatach teatralnych i językowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych i ponadprzedmiotowych oraz we współzawodnictwie sportowym.
6. Organizowanie opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających, również w czasie dojazdu do szkoły i odwozu ze szkoły.
7. Prowadzenie dla uczniów uzdolnionych lub dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych:
1). Kół zainteresowań i kół przedmiotowych;
2). Zajęć rekreacyjno – sportowych;
3). Gimnastyki korekcyjnej;
4). Zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego dla uczniów
niepełnosprawnych;
5). Zajęć wyrównawczych, korekcyjnych i innych w zależności od potrzeb.
8. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami wspierającymi działalność statutową gimnazjum.
9. Organizowanie pomocy dydaktycznej uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
10. Udzielanie pomocy dydaktycznej uczniom w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
11. Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, których źródłem jest środowisko szkolne lub domowe w formie:
1). Pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły;
2). Współpracy z organami policji (asystent do spraw nieletnich i dzielnicowy);
3). Współpracy z organami sądu;
4). Współpracy z kuratorami uczniów;
5).Kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych, świadczących pomoc i opiekę.
12. Organizowanie doraźnej pomocy materialnej w zależności od możliwości szkoły.
13. Współpracę z rodzicami w ramach konsultacji, spotkań, doradztwa w zakresie form pomocy uczniowi i jego rodzinie.
14. Organizację zajęć związanych z wyborem zawodu, kierunkiem kształcenia i poradnictwem w zakresie orientacji zawodowej, które prowadzone są przez:
1). Wychowawców klas w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;
2). Pedagoga szkolnego w ramach organizowanych zajęć dla uczniów i rodziców oraz w trakcie indywidualnych spotkań;
3). Kierowanie uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
4). Specjalistów z poradni psychologiczno pedagogicznej i biura pracy – na zaproszenie szkoły.
15. Współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w formie:
1). Konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom na terenie szkoły i poradni;
2). Kierowania uczniów na konsultacje lub w celu diagnozy danego zaburzenia, we współpracy i za pośrednictwem rodziców;
3). Uczęszczania uczniów na zajęcia prowadzone przez pracowników poradni, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię;
4). Współpracy w organizowaniu pedagogizacji rodziców i nauczycieli;
5).Uwzględniania zaleceń wynikających z opinii wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.ROZDZIAŁ VI
Organy szkoły

§ 6

Organami szkoły są:
1. Dyrektor gimnazjum.
2. Rada pedagogiczna.
3. Samorząd uczniowski.
4. Rada rodziców.

§ 7

Do zadań dyrektora gimnazjum należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy gimnazjum, a w szczególności:
1. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych gimnazjum.
2. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w gimnazjum, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.
3. Współdziałanie z organem prowadzącym gimnazjum, realizowanie jego zaleceń i wniosków.
4. Przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów, planów pracy gimnazjum, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej gimnazjum radzie rodziców.
5. Ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizacji pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
6. Dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
7. Wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
8. Przedkładanie radzie pedagogicznej, w celu podjęcia uchwały, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
9. Przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
10. Opracowywanie i realizowanie planu finansowego gimnazjum, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej.
11. Wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
12. Współpraca z samorządem uczniowskim.
13. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji obserwacji.
14. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do gimnazjum, przenoszenie ich do innej klasy lub oddziału.
15. Organizowanie warunków do prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.
16. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym.
17. Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach.
18. Prowadzenie spraw osobowych pracowników gimnazjum.
19. Określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.
20. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem.
21. Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
22. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników gimnazjum ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę gimnazjum.
23. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą gimnazjum.
24. Organizowanie wyposażenia gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny.
25. Współdziałanie z organem prowadzącym w organizowaniu dowożenia uczniów.
26. Organizowanie i nadzorowanie kancelarii gimnazjum.
27. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych.
28. Organizowanie przeglądu technicznego obiektów gimnazjum oraz prac konserwacyjno – remontowych.
29. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku gimnazjum.
30. Organizację i właściwy przebieg egzaminu gimnazjalnego i projektów edukacyjnych.
31. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, uwzględniając warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalanie dodatkowych dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze do 8 dni, o których informuje do 30 września każdego roku rodziców (prawnych opiekunów), uczniów i nauczycieli.
32. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalanie innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
33. Podejmuje działania mające na celu wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki i właściwy obrót używanymi podręcznikami.

§ 8

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum powołanym do opracowywania, wnioskowania i podejmowania uchwał w sprawach związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1). Uchwalanie zmian w statucie gimnazjum;
2). Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3). Uchwalanie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
4). Podejmowanie uchwał w sprawie organizacji doskonalenia i dokształcania nauczycieli i wychowawców oraz wewnętrznego samokształcenia;
5). Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum;
6). Zatwierdzanie planów pracy gimnazjum.
7). Ustalania sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad gimnazjum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2. Rada pedagogiczna opiniuje:
1). Organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2). Projekt planu finansowego gimnazjum;
3).Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4). Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5).Wniosek dyrektora w sprawie powołania i odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych;
6). Możliwość indywidualnego toku nauki ucznia;
7).Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach w danej klasie przez okres co najmniej 3 lat oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
8). Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a). zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b). zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
3. Ponadto do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1). Możliwość wystąpienia z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
2). Delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum;
3). Wskazanie dla ucznia sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Rada pedagogiczna ma prawo:
1). Wymagać od dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
2). Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego otrzymać od dyrektora wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
3). Do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej;
4). Do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od uprzednio ustalonej oceny.
5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
6. Rada pedagogiczna działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

§ 9

1. W gimnazjum działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
2. Samorząd działa w oparciu o własny regulamin ustalony przez społeczność uczniowską w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
3. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich podstawowych sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1). Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2). Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3). Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4). Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
5). Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
6). Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony internetowej szkoły:
7). Prawo do udziału w zebraniach rady pedagogicznej;
8). Prawo do wyrażania opinii do oceny pracy nauczyciela.
4. Samorząd uczniowski opiniuje szkolny program wychowawczy i profilaktyczny.

§ 10

1. W gimnazjum działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów gimnazjum.
2. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin uchwalony przez ogół rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
3. Do uprawnień rady rodziców należy w szczególności:
1). Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
2). Wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
3). Występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
4). Uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki;
5). Opiniuje na wniosek dyrektora podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum;
6). Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
7). Opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
8). Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez radę rodziców oraz z innych źródeł.

§ 11

1. Każdy z organów gimnazjum ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
2. Organy mają obowiązek współdziałania miedzy sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest dyrektor gimnazjum.
3. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia ich dzieci.

§ 12

1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w gimnazjum odbywa się następująco:
1). Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę;
2). Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do dyrektora;
3). Sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami gimnazjum, a także miedzy nauczycielem a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub sądu;
4). Sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami gimnazjum a dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu.
2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.
3. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu szkolnego, rady rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
4. W przypadku rażącego naruszenia statutu i regulaminów gimnazjum lub powstania innego sporu, dyrektor, samorząd szkolny, rada rodziców, indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać się do władz państwowych i samorządowych.


ROZDZIAŁ VII
Organizacja gimnazjum

§ 13

1. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w roku szkolnym, w ostatnim tygodniu stycznia. W razie przypadających w tym tygodniu ferii - w drugim tygodniu stycznia.

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
2. Oddział liczy średnio 24 uczniów, ale nie mniej niż 18 uczniów.
3. Listy uczniów klas pierwszych tworzy komisja rekrutacyjna w składzie: wychowawcy klas pierwszych i pedagog szkolny.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
i dokonuje się go na podstawie odrębnych przepisów.
5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.
6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 15

1. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dyrektor ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej w szczególnych przypadkach (np. brak prądu, awaria urządzeń wodnych, grzewczych itp.).
3. Niektóre zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie wycieczek, wyjazdów, "zielonych szkół" i innych.

§ 16

1. Szczegółową organizację pracy określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora w oparciu o szkolne plany nauczania.
2. Arkusz organizacyjny określa: liczbę pracowników, w tym liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz zajęć pozalekcyjnych.
3. Arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący.
4. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość dokonywania zmian
w arkuszu organizacyjnym. Zmiany wymagają zgody organu prowadzącego.
5. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor w terminie do 30 kwietnia, a organ prowadzący zatwierdza go do 30 maja każdego roku.

§ 17

1. Nauczyciele gimnazjum tworzą komisje:
Komisja do spraw wniosków;
Komisja do spraw zastępstw;
Komisja przedmiotowa językowa;
Komisja wychowawcza;
Komisja przedmiotowo – humanistyczna;
Komisja przedmiotowa matematyczno – przyrodnicza;
Komisja do spraw ewaluacji wewnętrznej;
Komisja do spraw planowania i organizacji imprez szkolnych.
2. Lidera komisji powołuje dyrektor gimnazjum na wniosek komisji.
3. Lider komisji opracowuje harmonogram pracy komisji na dany rok szkolny w terminie do 30 września każdego roku szkolnego.

§ 18

1. Komisje działają w oparciu o Regulamin działania komisji statutowych.
2. Regulamin działania komisji statutowych nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 19

1. W gimnazjum działa komisja doradcza dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
1). Wybrani liderzy komisji statutowych;
2). Opiekun samorządu uczniowskiego.
2. Do zadań komisji może należeć:
1). Opiniowanie nagród, wyróżnień, odznaczeń dla nauczycieli;
2). Opiniowanie propozycji przydzielania dodatku motywacyjnego;
3). Wyrażanie opinii i służenie głosem doradczym w sprawach organizacyjnych.
3. Dyrektor gimnazjum może powoływać inne komisje realizujące zadania wynikające
z planu pracy gimnazjum.

§ 20

1. W gimnazjum może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna według odrębnych przepisów, jeżeli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę na finansowanie planowanych działań.
2. Uchwały w sprawie wprowadzania innowacji edukacyjnych podejmuje rada pedagogiczna.
3. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona na podstawie programów opracowanych przez szkołę lub zainicjowanych przez kuratorium oświaty.

§ 21

1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli.


§ 22

1. Gimnazjum prowadzi bibliotekę.
2. Biblioteka służy realizacji potrzeb, zainteresowań, rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Biblioteka:
1). Wspomaga realizację procesu dydaktyczno - wychowawczego;
2). Wspiera działalność opiekuńczo - wychowawczą i profilaktyczną szkoły;
3). Kształtuje kulturę czytelniczą uczniów, rozwija i rozbudza ich potrzeby czytelnicze i informacyjne;
4). Wspólnie z nauczycielami przedmiotów przygotowuje do samokształcenia i kształci umiejętności informacyjne uczniów;
5). Zaspakaja potrzeby kulturalno - rekreacyjne uczniów;
6). Jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się różnorodne materiały biblioteczne i technologię informacyjną na zajęciach z uczniami;
7). Stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole;
8). Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz inne osoby (za zgodą dyrektora szkoły lub nauczyciela bibliotekarza).
5. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki, a w szczególności dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki.
6. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego.
7. Szczegółowe zasady udostępniania i użytkowania zbiorów, w tym bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a także korzystania ze stanowisk komputerowych zawiera regulamin biblioteki szkolnej.
8. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych przeprowadza się metodą skontrum zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych.
9. Pracami biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz. Do jego zadań należą w szczególności:
1). Pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno - wychowawczych;
2). Udostępnianie zbiorów;
3). Prowadzenia działalności informacyjnej;
4). Poradnictwo w doborze lektury;
5). Prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa;
6). Tworzenie warunków i pomoc w organizowaniu rozrywki dla uczniów;
7). Inspirowanie twórczej aktywności uczniów;
8). Gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z potrzebami szkoły i oczekiwaniami czytelników;
9). Ewidencja, selekcja, opracowanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
10. Planowanie pracy i sprawozdawczość;
11). Współpraca z nauczycielami, wszystkimi organami szkoły, innymi bibliotekami i środowiskiem lokalnym.

ROZDZIAŁ VIII
Zadania wychowawcze i opiekuńcze szkoły

§ 23

1. Podstawą pracy wychowawczej gimnazjum jest uchwalony przez radę pedagogiczną Szkolny program wychowawczy.
2. Szkolny program wychowawczy uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 24

Szkolny program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


ROZDZIAŁ IX
Zasady bezpieczeństwa uczniów

§ 25

1. Gimnazjum opracowuje tygodniowy rozkład zajęć z zachowaniem zasad higieny pracy, a w szczególności:
1). Równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególne dni tygodnia;
2). Różnorodność zajęć w danym dniu;
2. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia:
1). W trakcie trwania zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach pod opieką nauczyciela;
2). W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku: sala gimnastyczna, pracownia informatyczna, pracownia chemiczna, fizyczna, nauczyciele są zobowiązani do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminem pracowni;
3). Nauczyciele, wychowawcy kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły;
4). Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;
5). Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych;
6). Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach;
7). Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie.
3. W czasie przerw miedzy lekcjami dyżur na korytarzu pełnią nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem i harmonogramem dyżurów.
1). Budynek gimnazjum, boisko i plac przyszkolny objęte są monitoringiem wizyjnym.
4. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie kompleksu sportowego odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia z grupa uczniów.
5. Za ład i porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

§ 26

1. W gimnazjum obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
2. Uczeń może opuścić szkołę w trakcie trwania zajęć edukacyjnych w przypadku:
1). Prośby rodziców (prawnych opiekunów) wyrażonej na piśmie. Decyzję o zwolnieniu podejmuje wychowawca klasy, a w razie nieobecności – pedagog lub dyrektor szkoły;
2). Odwołania zajęć przez dyrektora szkoły, po wcześniejszym powiadomieniu uczniów z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 27

1. W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia edukacyjne odbywają się z zastępującym nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem w wyznaczonych salach lekcyjnych.
2. Harmonogram zastępstw sporządza komisja do spraw zastępstw.

§ 28

1. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
2. W czasie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia w odpowiednim zakresie intensywności.
3. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeb kierowani do lekarza.
4. Ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ćwiczących.
5. Urządzenia sportowe oraz sprzęt sportowy, stanowiący wyposażenie sali sportowej i boiska szkolnego, powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu; w szczególności bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem powinny być przymocowane na stałe do podłoża. Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzony przed każdymi zajęciami.

§ 29

1. Za bezpieczeństwo uczestników wycieczki odpowiedzialność ponosi kierownik wycieczki i opiekunowie.
2. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel posiadający uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych.
3. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki regulują odrębne przepisy.
4. Harmonogram i program wycieczki szkolnej winien być opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez dyrektora gimnazjum na 7 dni przed planowaną imprezą.
5. Karta wycieczki z listą uczniów powinna być opracowana i zatwierdzona przez dyrektora gimnazjum na 3 dni przed planowaną wycieczką.
6. Kierownik wycieczki przedstawia jej podsumowanie pod względem merytorycznym i finansowym w terminie 7 dni od jej zakończenia.
7. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).
8. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
1). Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki wraz z lista uczniów;
2). Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;
3). Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4). Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania;
5). Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;
6). Nadzór zaopatrzenia uczestników wycieczki w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7). Zorganizowanie transportu, wyżywienia, noclegów dla uczestników;
8). Dokonanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki;
9). Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
10). Dokonanie podsumowania, oceny, rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
9. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
1). Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami;
2). Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
3). Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4). Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań przydzielonych uczniom;
5). Wykonanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

§ 30

1. Nauczyciel, u którego podczas zajęć wydarzył się wypadek ma obowiązek:
1). Udzielić uczniowi pierwszej pomocy;
2). Wezwać pielęgniarkę szkolną;
3). W razie potrzeby wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe;
4). Powiadomić dyrektora i rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
5. Zabezpieczyć miejsce wypadku.
2. Dyrektor gimnazjum lub wyznaczona przez niego osoba ma obowiązek:
1). Powiadomić o wypadku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
2). Powołać zespół powypadkowy;
3). O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadomić niezwłocznie właściwego prokuratora;
4). Zbadać okoliczności wypadku oraz sporządzić właściwą dokumentację;
5). Prowadzić rejestr wypadków uczniów i pracowników;
6). Na posiedzeniach rady pedagogicznej omawiać wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętej działalności zapobiegawczej.

§ 31

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozu i odwozu ze szkoły odpowiada opiekun dowozu lub wyznaczony przez dyrektora inny opiekun.
2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:
1). Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu;
2). Zapewnienie ładu i spokoju oraz bezpieczeństwa uczniom w czasie jazdy;
3). Zgłaszanie wszelkich niewłaściwych zachowań uczniów wychowawcom lub dyrektorowi szkoły;
4). Udzielanie pierwszej pomocy uczniom w razie wypadku;
5). W razie awarii autobusu zapewnić opiekę uczniom aż do ich powrotu do domu.ROZDZIAŁ X
Zadania i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

§ 32

1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w zakresie poszczególnych zajęć prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty i jakość tej pracy.
2. Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
3. Nauczyciel ma prawo do:
1). Wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych;
2). Wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych;
3). Decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie z postępów ucznia;
4). Pomocy merytorycznej ze strony dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej, instytucji wspierających pracę gimnazjum;
5). Prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą rady pedagogicznej;
6). Występowanie do dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy.
4. Zadaniem nauczyciela jest:
1). Rytmiczne realizowanie programu zajęć edukacyjnych w powierzonych klasach, w optymalnym stopniu osiągając założone cele;
2). Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny ucznia, jego zdolności i zainteresowania;
3). Udzielanie pomocy w przeżywaniu niepowodzeń szkolnych;
4). Systematyczne, bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie ucznia;
5). Branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w gimnazjum i przez instytucje wspierające pracę szkoły;
6). Informowanie rodziców uczniów oraz rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych uczniów;
7). Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej realizowanych zajęć edukacyjnych;
8). Aktywne pełnienie ustalonych harmonogramem i regulaminem dyżurów szkolnych;
9). Systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
10). Kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich lekcjach;
11). Wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzony sprzęt szkolny;
12. Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiągane efekty prowadzonych zajęć edukacyjnych.
6. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły cywilnie lub karnie za:
1). Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego;
2). Skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych dyżurów;
3). Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
4). Nauczyciel, upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi, powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu wizyty w szkole, zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować do dyrektora szkoły;
5). Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

§ 33

1. Oddziałem opiekuje się jeden nauczyciel – wychowawca klasy. O przydziale wychowawstwa decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny uzasadniony wniosek 2/3 rodziców danego oddziału lub na wniosek samego wychowawcy, dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy także w ciągu roku szkolnego.
4. Wychowawca klasy ma prawo do:
1). Współdecydowania z samorządem klasowym, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;
2). Uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od pedagoga, psychologa, dyrektora gimnazjum i instytucji wspierających pracę szkoły;
3). Ustalania oceny zachowania z uwzględnieniem procedur obowiązujących w szkole.
5. Do zadań wychowawcy klasy należy sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególności:
1). Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2). Inspirowanie i wspomaganie działań w zespołach uczniów;
3). Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
6. Wychowawca klasy realizuje zadania poprzez:
1). Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;
2). Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia społecznego rozwijającego jednostki i integrującego zespół klasowy;
3). Ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
4). Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka – w szczególności dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych i zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi;
5). Utrzymywanie kontaktów z rodzicami w celu:
a). poznania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;
b). udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec ich dzieci;
c). włączanie ich w sprawy klasy i szkoły.
6). Kontakty z rodzicami realizowane poprzez zebrania, rozmowy indywidualne, wywiad środowiskowy.
7. Formy pomocy dla początkujących nauczycieli – wychowawców:
1). Pomoc doświadczonego nauczyciela;
2). Udział w lekcjach koleżeńskich;
3). Doradztwo dyrektora gimnazjum i rady pedagogicznej;
4). Pomoc ze strony nauczyciela – opiekuna stażu;
5). Umożliwienie dalszego doskonalenia zawodowego.
8. Wychowawca klasy odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum za:
1). Osiąganie efektów wychowawczych w swojej klasie;
2). Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;
3). Poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej.
4). Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej swojej klasy.

§ 34

1. Gimnazjum zatrudnia pedagoga szkolnego.
2. Pedagog szkolny realizuje swoje zadania poprzez:
1). Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń szkolnych i środowiskowych;
2). Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3). Organizowanie orientacji szkolnej i zawodowej;
4). Współdziałanie z instytucjami wspierającymi pracę gimnazjum;
5). Rozpoznawanie i organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6). Udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej uczniom realizującym nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauki;
7). Współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych i z objawami niedostosowania społecznego;
8). Doradztwo pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
9). Nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów;
10). Rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów napotykających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;
11). Udzielania uczniom indywidualnej pomocy pedagogiczno – psychologicznej;
12. Współdziałanie z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi specjalistycznymi poradniami w zakresie konsultacji metod i form pomocy uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy lub terapii w indywidualnych przypadkach;
3. Pedagog szkolny odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum za:
1). Osiąganie efektów prowadzonych działań wychowawczo – opiekuńczych;
2). Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo – opiekuńczego gimnazjum;
3). Poziom opieki i pomocy indywidualnej wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej;
4). Prawidłowość prowadzenia dokumentacji.

§ 35

W gimnazjum jest dostępny jest gabinet pielęgniarki.

§ 36

1. Pracownicy administracji i obsługi wykonują zadania zgodnie z zakresami czynności ustalonymi przez dyrektora gimnazjum.
2. Pracownicy administracji szkoły:
1). Referent
3. Pracownicy obsługi szkoły to:
1). Woźny - konserwator
2). Sprzątaczki
3). Opiekun dowozu
4). Opiekun bazy informatycznej szkoły.
4. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani i zwalniani przez dyrektora gimnazjum zgodnie z przepisami kodeksu pracy.ROZDZIAŁ XI
Prawa i obowiązki ucznia

§ 37

Uczeń ma prawo do:
1. Zapoznania z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż obowiązującymi w gimnazjum.
1). W czasie trwania zajęć edukacyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, kiedy zostaje do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu, gdy ten wykaże taką potrzebę.
2. Informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania.
3. Informacji na temat kryteriów ocen zachowania.
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra osobistego innych osób.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, swobodnego wyboru kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych.
6. Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
7. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
8. Nietykalności osobistej.
9. Bezpiecznych warunków pobytu w gimnazjum.
10. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami.
11. Zwracania się do dyrektora gimnazjum, wychowawców, pedagoga i innych nauczycieli ze wszystkimi problemami, celem uzyskania pomocy.
12. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej pomocy finansowej w trudnych sytuacjach rodzinnych.
13. Korzystania z wszelkich form opieki socjalnej.
14. Sprawiedliwej, obiektywnej, bieżącej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
15. Pomocy w razie trudności w nauce:
1). Ze strony nauczyciela, jeśli materiał nauczania sprawia mu trudności;
2). Ze strony samorządu uczniowskiego lub klasy, w formie pomocy koleżeńskiej.
16. Odpoczynku w czasie ferii i przerw międzylekcyjnych z możliwością korzystania z pomieszczeń gimnazjum pod opieką nauczyciela.
17. Wpływania na życie gimnazjum poprzez:
1). Działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum;
2). Możliwość wyboru opiekunów samorządu uczniowskiego i innych organizacji działających na terenie gimnazjum;
3). Delegowanie swoich przedstawicieli na spotkania z dyrektorem gimnazjum, radą pedagogiczną, radą rodziców;
4). Opiniowanie szkolnych aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej;
5). Zgłaszanie postulatów i propozycji społeczności uczniowskiej do dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej, rady rodziców przez samorząd uczniowski;
6). Uczestnictwo w wycieczkach, wystawach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

18. Korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego ze strony psychologa, pedagoga, poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych instytucji wspierających działalność gimnazjum.
19. Stroju uczniowskiego, schludnego i stosownego do okoliczności.
20. Reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach, olimpiadach i przeglądach.
21. Bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, począwszy od klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016.

§ 38

1. W przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu gimnazjum i konwencji o prawach dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem samorządu uczniowskiego złożyć skargę:
1). W przypadku naruszenia praw przez innego ucznia – do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego;
2). W przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły – do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego;
3). W przypadku naruszenia praw przez nauczyciela – do wychowawcy klasy;
4). W przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy – do pedagoga szkolnego lub dyrektora;
5). W przypadku naruszenia praw przez pedagoga szkolnego – do wychowawcy klasy.
2. Wszystkie skargi winny być rozpatrywane i rozstrzygnięte na drodze mediacji.
3. W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze statutu gimnazjum i konwencji o prawach dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem samorządu uczniowskiego złożyć skargę do dyrektora gimnazjum.
1). Dyrektor gimnazjum wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi;
2). Postępowanie wyjaśniające winno zostać zakończone w terminie do 14 dni od daty złożenia skargi;
3). Dyrektor gimnazjum informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego.

§ 39

Uczeń ma obowiązek:
1. Systematycznie aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu gimnazjum.
2. Być starannie i systematycznie przygotowanym do zajęć edukacyjnych oraz odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.
3. Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę.
4. Rzetelnie pracować nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.
5. Uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
6. Dbać o honor gimnazjum i swoim zachowaniem godnie go reprezentować:
1). Podczas wycieczek szkolnych oraz imprez kulturalnych;
2). W środkach komunikacji;
3). Wszystkich innych miejscach publicznych.
7. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
8. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum, podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
9. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
1). Okazywać szacunek dorosłym i kolegom;
2). Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności skierowanej do innego ucznia lub innej osoby;
3). Szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
4). Dbać o poszanowanie wolności;
5). Zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba ze szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;
6). Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody;
7). Zniszczone mienie szkolne rodzice zobowiązani są naprawić, pokryć koszty naprawy lub zakupić nowe mienie.
10. Być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, a szczególnie:
1). Nie palić tytoniu;
2). Nie pić alkoholu;
3). Nie używać narkotyków i innych środków odurzających;
4). Dbać o schludny wygląd zewnętrzny.
11. Dbać o wspólne dobro ład i porządek gimnazjum:
1). W czasie zajęć edukacyjnych przebywać na terenie gimnazjum;
2). Wychodzić poza teren gimnazjum w czasie zajęć tylko pod opieką nauczyciela;
3). W czasie przerw przebywać na korytarzu gimnazjalnym lub na terenie szkoły.
12. Znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w szkole.
13. Troszczyć się o mienie gimnazjum i jego estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie gimnazjum.
14. Stosować się do obowiązujących wewnątrzszkolnych regulaminów, regulaminów w szczególności:
1). Regulaminu sali gimnastycznej;
2). Regulaminu klasopracowni.
15. Znać i stosować się do ustalonych kryteriów ocen zachowania.
16. Uczeń zobowiązany jest do noszenia schludnego stroju, ustalonego według odrębnych
przepisów.
17. Przestrzegać zakazu utrwalania cyfrowego w jakiejkolwiek formie innych uczniów i pracowników gimnazjum bez ich zgody oraz zakazu korzystania z elektronicznych urządzeń i telefonów komórkowych podczas lekcji i innych zajęć bez zgodny nauczyciela.


ROZDZIAŁ XII
System nagradzania i karania ucznia

§ 40

1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1). Wzorową i przykładną postawę uczniowską;
2). Wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach i olimpiadach na szczeblu regionu;
3). Wzorowe pełnienie powierzonych funkcji;
4). Pracę społeczna;
5). Dzielność i odwagę.
2. Rodzaje przyznawanych nagród i wyróżnień:
1). Pochwała wychowawcy na forum klasy z wpisem do zeszytu uwag;
2). List pochwalny wychowawcy do rodziców (prawnych opiekunów) za wzorową postawę i wyróżnienia dla laureatów konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych na etapie szkolnym i pozaszkolnym oraz za aktywną działalność w organizacjach szkolnych;
3). Dyplom uznania dyrektora gimnazjum oraz list gratulacyjny dyrektora gimnazjum do rodziców ucznia (prawnego opiekuna) za wyróżnienia w pracach na rzecz gimnazjum, a także za wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.
3. Nagrody finansowane pochodzą z budżetu rady rodziców.
4. Świadectw z wyróżnieniem przyznaje się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41

1. Za nieprzestrzeganie statutu gimnazjum i wewnątrzszkolnych regulaminów uczeń może być ukarany:
1). Upomnieniem wychowawcy klasy;
2). Wpisem uwagi i naganą wychowawcy klasy;
3). Zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
4). Przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor gimnazjum występuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w następujących przypadkach:
1). Umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu kolegi;
2). Dopuszczenia się kradzieży;
3). Demoralizacji innych uczniów;
4). Dewastacji i niszczenia sprzętu szkolnego;
5). Używania środków uzależniających w postaci alkoholu i narkotyków;
6). Szczególnie obraźliwego zachowania wobec nauczycieli i ludzi starszych;
7). Innego rażącego naruszenia statutu i regulaminu gimnazjum.

§ 42

1. Gimnazjum informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
2. Dyrektor gimnazjum może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców i rady pedagogicznej.

§ 43

1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może w formie pisemnej odwołać się do dyrektora gimnazjum od nałożonej kary w terminie 3 dni od jej otrzymania.
2. Odwołanie rozpatruje zespół w składzie:
1). Dyrektor gimnazjum – jako przewodniczący
2). Pedagog szkolny
3). Wychowawca klasy
4). Przewodniczący samorządu uczniowskiego
3. Zespół podejmuje decyzję o przyjęciu lub oddaleniu odwołania po rozmowie z zainteresowanym uczniem.
4. Tak podjęta decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ XIII
Współdziałanie szkoły z rodzicami

§ 44

Gimnazjum współdziała z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci poprzez:
1. Spotkania zbiorowe nauczycieli i wychowawców z rodzicami zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny.
2. Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami w ramach dni otwartych, konsultacji nauczycielskich zgonie z przyjętym harmonogramem na dany rok szkolny.
3. Spotkania indywidualne i zbiorowe rodziców z nauczycielami i wychowawcami wynikające z bieżącej pracy szkoły.
4. Indywidualne spotkania rodziców z pedagogiem.
5. Indywidualne spotkania rodziców z dyrektorem gimnazjum.
6. Współpracę i udział rodziców w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
7. Informowanie rodziców o wynikach kształcenia i zachowania ucznia.
8. Zapraszanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły celem rozwiązywania bieżących problemów.

§ 45

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia maja prawo do:
1. Zapoznania się ze statutem gimnazjum, regulaminami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz innymi regulaminami określającymi zasady pracy szkoły.
2. Wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem rady rodziców.
3. Uzyskania informacji na temat wybranych programów nauczania, wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i kryteriów ustalania oceny zachowania.
4. Wyrażania opinii na temat programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w gimnazjum.
5. Pełnej i rzetelnej informacji na temat wyników kształcenia, przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce, uzyskania pomocy w sprawach wychowania i dalszej edukacji.
6. Wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac ucznia w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela. Podczas wglądu prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana i powielana. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalania cyfrowego całości lub części udostępnianej do wglądu dokumentacji.
7. Wyrażania opinii i zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i imprezach szkolnych.
8. Występowanie z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania.
9. Występowanie z wnioskiem o umożliwienie poprawy ustalonej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych.
10. Występowanie z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania.
11. Uzyskanie pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, poradni psychologiczno – pedagogicznej w przypadkach stwierdzenia dysfunkcji rozwojowych u dziecka.
12. Wnioskowania do dyrektora o przeniesienie swojego dziecka do oddziału równoległego.

§ 46

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są do:
1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły.
3. Współpracy z wychowawcą i nauczycielami.
4. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
5. Zadbania o estetyczny wygląd dziecka.
6. Przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole.
7. Informowania szkoły o dłuższych nieobecnościach spowodowanych długotrwałymi chorobami.
8. Przekazywania szkole orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, które mogą ułatwić dziecku naukę przez dostosowanie wymagań do jego możliwości.
9. Bezpłatnego uzyskania wszelkich informacji na temat swego dziecka.

§ 47

Rozwiązywanie konfliktów w szkole:
1. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielami rozstrzyga Sąd koleżeński powołany przez dyrektora gimnazjum w składzie:
1). Dyrektor gimnazjum
2). Dwóch wyznaczonych członków rady pedagogicznej
2. Konflikt pomiędzy nauczycielami i rodzicami oraz nauczycielami i uczniami rozstrzyga Komisja rozjemcza w składzie:
1). Dyrektor gimnazjum
2). Wyznaczeni członkowie rady pedagogicznej
3). Przewodniczący rady rodziców lub inna wyznaczona przez niego osoba
4). Przewodniczący samorządu uczniowskiego lub inny uczeń wyznaczony przez niego (w przypadku konfliktu z uczniami)
3. Sprawy sporne miedzy uczniami rozstrzyga Uczniowski sąd koleżeński w składzie:
1). Opiekun samorządu uczniowskiego
2). Dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego wyznaczonych przez opiekuna
4. Inne zaistniałe konflikty w gimnazjum rozstrzyga dyrektor po uzyskaniu odpowiedniej informacji od organów gimnazjum z wyczerpującym uzasadnieniem.
5. Komisje, o których mowa w pkt 2 oraz sądy koleżeńskie prowadzą rozeznanie sprawy i wskazują rozwiązanie w formie decyzji w terminie dwóch tygodni. Strona sporu ma prawo odwołania się od decyzji komisji rozjemczej do siedmiu dni od chwili otrzymania decyzji.
Dyrektor rozstrzyga odwołanie w terminie do dwóch tygodni.
Decyzja dyrektora jest ostateczna.
6. Sprawy sporne między dyrektorem i pracownikami lub między dyrektorem a rodzicami – jeżeli na terenie szkoły nie uda się rozwiązać konfliktu – kierowane są do rozpatrzenia w zależności od tematu sporu do:
1). Organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
2). Organu prowadzącego szkołę.


ROZDZIAŁ XIV
Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 48

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego mają na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze i nad czym powinien jeszcze popracować, jak się uczyć, a w szczególności:
1). Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w tym zakresie;
2). Udzielenie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju;
3). Motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4). Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5). Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2. Zasady te mają zapewnić:
1). Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia;
2). Ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy;
3). Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;
4). Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
5). Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych zachowań;
6). Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;
7). Budowanie przy współpracy z rodzicami programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1). Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;
2). Bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3). Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
4). Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 49

1. Na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) nauczyciele informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie przystąpienia do projektu edukacyjnego.
2. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
3. Nauczyciel ustalając ocenę z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz w przypadku zajęć wychowania fizycznego, również systematyczność udziału ucznia w zajęciach i jego aktywność w działaniu na rzecz kultury fizycznej.
4. Dyrektor na podstawie wydanej przez lekarza:
1). Opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwalnia ucznia z wykonywania tych ćwiczeń na czas określony w tej opinii.
2). Opinii o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki, zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć na czas określony w tej opinii.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w pkt 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie o którym mowa w pkt 6 może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony".
9. Dla uczniów, których rodzice złożyli deklaracje o nauczaniu języka mniejszości narodowej - niemieckiego, oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalane są wg skali przyjętej w systemie oceniania dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych i mają wpływ na promowanie ucznia i ukończenie przez niego szkoły.
10. Uczniowie, których rodzice nie złożyli deklaracji o nauczaniu języka mniejszości narodowej - niemieckiej oceniani są wg skali przyjętej w systemie oceniania dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ocena ma wpływ na promowanie do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły.
11. Udział w religii zostaje odnotowany w arkuszach ocen i na świadectwie. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalane są wg skali przyjętej w ocenianiu wewnątrzszkolnym dla obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena nie ma wpływu na promowanie i ukończenie szkoły.
12. Udział w zajęciach: Wychowanie do życia w rodzinie nie wpływa na promowanie i ukończenie szkoły.

§ 50

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg następującej skali:
1). stopień celujący 6
2). stopień bardzo dobry 5
3). stopień dobry 4
4). stopień dostateczny 3
5). stopień dopuszczający 2
6). stopień niedostateczny 1
2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie w dzienniku znaków "+" i "-" oraz innych oznaczeń.
3. Nauczyciele mogą stosować ocenę punktową, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, którą przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej muszą przełożyć na ocenę w skali z pkt. 1.
4. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie, wynikające z realizowanego programu nauczania, opracowują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom i ich rodzicom do 30 września każdego roku szkolnego.
5. O ustalonej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń jest informowany najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej z równoczesnym wpisem tej oceny do dziennika.
6. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica lub listem poleconym w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami). Oceny te należy wpisać ołówkiem do dziennika w rubryce przeznaczonej na wpisanie rocznej oceny klasyfikacyjnej.
7. Wyższą od przewidywanej roczną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną ocenę przez nauczyciela oraz wykazaniu tych wiadomości i umiejętności na sprawdzianie przeprowadzonym w formie pisemnej i ustnej.
8. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest zgłoszenie pisemnego wniosku o chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana w ciągu tygodnia od terminu poinformowania ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
9. Sprawdzian jest przeprowadzony przez nauczyciela w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:
1). Jawności zarówno dla uczniów jak i rodziców;
2). Obiektywności poprzez jasno określone kryteria wymagań na poszczególne oceny;
3). Celowości, poprzez określenie co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować.
11. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić poprzez wskazanie jej zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.
12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom na ich wniosek do wglądu w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela.
13. Podczas wglądu prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalania całości lub jakiejkolwiek części udostępnianej do wglądu dokumentacji.

§ 51

1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami w przedmiotowych systemach oceniania powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność.
2. Formy kontroli i oceniania osiągnięć uczniów:
1). Odpowiedzi ustne;
2). Prace pisemne w klasie:
a). kartkówka - bez zapowiedzi, obejmuje zagadnienia z trzech ostatnich lekcji;
b). sprawdzian - czas trwania 45 min, zapowiedziany na tydzień wcześniej, potwierdzony wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, obejmuje szerszy zakres materiału;
c). dyktando - zapowiedziane na trzy dni wcześniej, pisane z pamięci lub ze słuchu, poprzedzone ćwiczeniami utrwalającymi zasady pisowni;
d). testy różnego typu - zapowiedziane siedem dni wcześniej; mogą być w zależności od specyfiki przedmiotu w różnych formach;
e). prace domowe;
f). aktywność na lekcji.

§ 52

1. Nauczyciel w ciągu jednego okresu powinien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowania danego przedmiotu pomnożona przez dwa.
2. W ciągu tygodnia uczeń może mieć nie więcej niż trzy prace klasowe, sprawdziany, a w ciągu jednego dnia nie więcej niż 1 oraz dowolną ilość kartkówek.
3. Uczeń ma możliwość poprawy prac klasowych napisanych na ocenę niedostateczną w terminie do tygodnia od sprawdzenia i rozdania prac. Pracę klasową poprawia się tylko raz i otrzymana ocena jest ostateczna.
4. Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, kartkówki do końca danego roku szkolnego.
5. Każdy nauczyciel określa zasady, według których dopuszcza się możliwość nieprzygotowania ucznia do lekcji. Jako zasadę przyjmuje się, że uczeń jest zawsze przygotowany, wyjątkiem może być dłuższa nieobecność chorobowa poświadczona przez lekarza, albo zdarzenie losowe uniemożliwiające przygotowanie się do lekcji. Nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów o zasadach zgłaszania nieprzygotowania oraz o liczbie dopuszczalnych nieprzygotowań.
6. Nieobecności ucznia na 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania i niepoddanie się co najmniej połowie ustalonych przez nauczyciela obowiązkowych form oceniania mogą stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.

§ 53

1. Śródroczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1). Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2). postępowanie zgodnie z dobrem społecznym;
3). Dbałość o honor i tradycje szkoły;
4). Dbałość o piękno mowy ojczystej;
5). Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
6). Godne i kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią;
7). Okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:
1). wzorowe
2). bardzo dobre
3). dobre
4). poprawne
5). nieodpowiednie
6). naganne
3. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1). Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2). Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:
1). Własne obserwacje;
2). Samoocenę ucznia;
3). Opinię klasy;
4). Informacje o zachowaniu ucznia zamieszczone w zgromadzonej dokumentacji (zeszyt uwag);
5). Opinie innych nauczycieli.
5. Na prośbę ucznia i rodzica nauczyciel wystawiający ocenę zachowania musi ją uzasadnić.
6. Szczegółowe kryteria ustalenia oceny zachowania określa Punktowy system oceny zachowania.
7. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż miesiąc, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanej dla nich ocenie zachowania.
8. Przewidywana ocena nie musi być ostateczną oceną roczną zachowania, bo zależy ona od spełniania kryteriów oceny zachowania przez ucznia w okresie po poinformowaniu go o przewidywanej dla niego ocenie.

§ 54

Szczegółowe kryteria oceny zachowania są następujące:
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1). Stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole;
2). Daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników gimnazjum, nie używa wulgarnego słownictwa;
3). Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych osiągając w nich sukcesy;
4). Jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz gimnazjum;
5). Nie spóźnia się, jest zdyscyplinowany;
6). Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
7). Dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób;
8). Okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje się tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości, wyznań i poglądów;
9). Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością podczas formułowania tematyki projektu gimnazjalnego, był liderem projektu wspomagając i motywując członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu oraz wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1). Wywiązuje się z obowiązków ucznia, reprezentuje szkołę na zewnątrz;
2). Usprawiedliwia w terminie nieobecności, sporadyczni spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną, nie spóźnia się na kolejne godziny lekcyjne;
3). Jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i pracownikami gimnazjum, w klasowym zeszycie uwag ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi nacechowane niską szkodliwością;
4). Chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
5). Jest prawdomówny, nie oszukuje, bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek;
6). Nie ulega nałogom;
7). Wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu, a jego współpraca z członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1). Przestrzega regulaminów szkolnych i pracuje na miarę swoich możliwości;
2). Wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
3). Systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma kilka nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż kilka spóźnień;
4). Nie uczestniczył w kłótniach i bójkach;
5). Zachowuje się kulturalnie, a jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek;
6). Szanuje mienie szkolne i społeczne, nie zanieczyszcza środowiska;
7). Nie ulega nałogom;
8). Wziął udział w projekcie gimnazjalnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1). Nie pracuje na miarę swoich możliwości;
2). Znęca się fizycznie lub psychiczni nad słabszymi;
3). Uczestniczy w kłótniach i konfliktach;
4). W przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę;
5). Nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, opuścił bez usprawiedliwienia kilkanaście godzin i kilkanaście razy się spóźnił na lekcje;
6. Wykazał chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;
7). Wziął udział w projekcie gimnazjalnym, współpracował w zespole wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane prośbę lidera zespołu lub opiekuna projektu.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1). Wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego;
2). Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych, samowolnie opuszcza teren szkoły
3). Ulega nałogom;
4). Wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do pracowników szkoły i uczniów.
5). Opuścił bez usprawiedliwienia kilkadziesiąt godz., często się spóźnia;
6). Nie robi nic pozytywnego dla klasy i szkoły;
7). Bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
8). Wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1). Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych;
2). Znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;
3). Rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne;
4). Wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, opuścił bez usprawiedliwienia dużo godz.;
5). Działa w nieformalnych grupach, ulega nałogom;
6). Pozostaje pod dozorem policji i kuratora sądowego;
7). Nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
8). Nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na 3 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przestrzegając kryteriów ustalania tej oceny. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
8. O przewidywanej rocznej ocenie zachowania uczeń i rodzice informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
9. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1). Uczeń lub jego rodzice w terminie do 3 dni od pozyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania składają do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania z założeniem, że nie może ona być podwyższona więcej niż o jeden stopień.
2). W przypadku uznania zasadności wniosku prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższenia oceny w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
3). Postępowanie przeprowadza wychowawca klasy z pedagogiem i sporządza z niego protokół zawierający informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska, itp. oraz wynik postępowania z uzasadnieniem.

§ 55

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin na zgłoszenie zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, której tryb, sposób postępowania oraz procedurę określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.


§ 56

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemną prośbę rodziców lub ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkoła.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a termin egzaminu uzgadnia się z rodzicami ucznia.

§ 57

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku ucznia, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę za zastrzeżeniem § 55 ust. 2 i 3.
4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 58

1. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą - także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.
2. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.

§ 59

1. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 57 ust. 4.
2. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
3. Procedury, warunki, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ XV
Postanowienia końcowe

§ 60

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową gminy.
2. Obsługę finansową gimnazjum prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Walcach.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
4. Zasady wydawania świadectw oraz innych druków szkolnych, sposoby dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§ 61

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 62

1. Statut został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum
w Walcach nr 6/2015/2016.
2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.Opublikował: Mariusz Bonowicz
Publikacja dnia: 19.09.2015
Podpisał: Mariusz Bonowicz
Dokument z dnia: 27.10.2012
Dokument oglądany razy: 1 658