RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WALCACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dn. 29 stycznia 2002r. (Dz. U. nr 13, poz. 125)

4. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczególnych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 poz. 1942).

4. Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim.

5. Statut Publicznego Gimnazjum w Walcach.

I. Zasady postępowania

1. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Walcach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum w Walcach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności. Dokument potwierdzający: Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

4. O trybie przyjęcia do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy lub innej miejscowości w Polsce decyduje dyrektor szkoły.

5. Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi co najmniej trzech nauczycieli szkoły.

6. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do gimnazjum określa Opolski Kurator Oświaty.

II. Proces postępowania rekrutacyjnego

O przyjęciu kandydata spoza obwodu szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składniki to:

1. Liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki – maksymalnie 12 pkt.

2. Liczba punktów uzyskanych za sprawdzian szóstoklasisty - maksymalnie 40 pkt.; wynik z zaświadczenia z obu części sprawdzianu, przedstawiony procentowo, mnoży się przez 0,2.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu - celującym - przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, dobrym - 12 punktów, dostatecznym - 8 punktów, dopuszczającym - 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

Z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: - celującym - przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, dobrym - 12 punktów, dostatecznym - 8 punktów, dopuszczającym - 2 punkty

3. Liczba punktów przyznanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wg kryteriów wynikających ze statutu gimnazjum określonych w p. III – maksymalnie 18 pkt.


III. Szkolna Komisja rekrutacyjna przyznaje:

1. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki wg zasady:

celujący – 6 pkt.

bardzo dobry – 5 pkt.

dobry – 4 pkt.

dostateczny – 2 pkt.

dopuszczający – 0 pkt.

2. Za liczbę punktów uzyskaną za sprawdzian szóstoklasisty - max. 40 pkt.

3. Za spełnienie kryteriów wynikających ze statutu gimnazjum:

a). Kandydat posiada stwierdzoną niepełnosprawność - 6 pkt.

b). Kandydat posiada rodzeństwo w szkole - 5 pkt.

c). Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodziców - 4 pkt.

d). Kandydat wychowywany jest w rodzinie niepełnej lub zastępczej - 3 pkt.

4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów zawartych w punktach:

1. - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2. - Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

3 a. - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o

stopniu niepełnosprawności;

3 b. - Oświadczenie rodzica;

3 c. - Oświadczenie rodzica;

3 d. - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Łączna maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym, to 70.


ETAPY REKRUTACJI:


1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum sporządza na prośbę rodzica kandydata uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

5. W terminie 7 dni od dnia uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora gimnazjum.

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum służy skarga do sądu administracyjnego.

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkołą nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor do końca sierpnia przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

>>>Terminarz_rekrutacji<<<

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WALCACH:

>>> Rekrutacja_wniosek.pdf <<<Opublikował: Mariusz Bonowicz
Publikacja dnia: 03.02.2016
Podpisał: Mariusz Bonowicz
Dokument z dnia: 28.02.2014
Dokument oglądany razy: 893